Data protection law

Privacybeleid voor de website www.gvb-spes.nl

We willen u nu vragen de volgende samenvatting te lezen over hoe onze website werkt.

Het volgende privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij houden ons strikt aan de bepalingen van de Duitse wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en de vereisten van de in de EU geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 Verwerkingsverantwoordelijke en contactpersoon voor gegevensbescherming

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, andere in de lidstaten van de EU geldende gegevensbeschermingswetten en andere bepalingen van soortgelijke aard:

GVB-geliMED,  Bokslee 3, 8447 CN Heerenveen

Michael Romin

Tel.: +49 (0)4551 – 956730

info@gvb-gelimed.de

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is om een functionele website inclusief inhoud en diensten te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld wanneer u zich op onze website registreert of inlogt op een bestaand klantenaccount of producten bestelt. Uw persoonsgegevens worden alleen met uw toestemming regelmatig verzameld en gebruikt. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft voor ons hoge prioriteit. Wij beschermen uw bij ons opgeslagen gegevens door technische maatregelen van Shopware en organisatorische maatregelen door ons persoonlijk, om verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Indien andere medewerkers worden ingehuurd die persoonsgegevens verwerken, zijn zij op verantwoordelijke wijze gebonden aan onze geheimhoudingsplicht en dienen zich daar strikt aan te houden. 

Om de permanente bescherming van uw gegevens te garanderen, worden de technische veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd en, indien nodig, aangepast aan de stand van de techniek. Deze principes zijn ook van toepassing op bedrijven die gegevens namens ons en in overeenstemming met onze instructies verwerken en gebruiken.

 

Doeleinden van en rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

 Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • Totstandkoming en uitvoering van contractuele betrekkingen
 • Verzenden van drukwerk
 • Verzenden van nieuwsbrieven (nieuwsbrieven worden alleen op uw uitdrukkelijk verzoek verzonden)
 • Klantenservice en klantondersteuning
 • Levering van telemedia, bijvoorbeeld voor het verwerken van bestellingen voor ons online assortiment producten en diensten

 De verwerking van uw persoonsgegevens kan gebaseerd zijn op de volgende rechtsgronden:

 •  Artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG dient voor ons als rechtsgrond voor verwerkingsprocessen waarbij wij uw toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel vragen.
 • Artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG, voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld bij de aankoop van een product. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocessen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, zoals vragen over onze productselectie of diensten.
 • Artikel 6, lid 1, sub c) van de AVG, voor zover wij onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting tot het verwerken van persoonsgegevens, bijvoorbeeld om te voldoen aan belastingverplichtingen.
 • Artikel 6, lid 1, sub d) van de AVG indien vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen.
 • Artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG is van toepassing op basis van onze gerechtvaardigde belangen, bijvoorbeeld bij het gebruik van dienstverleners in het kader van orderverwerking, zoals logistieke dienstverleners, of bij het uitvoeren van statistische onderzoeken en analyses evenals bij het registreren van aanmeldprocedures. Ons belang is gericht op een gebruiksvriendelijke, aantrekkelijke en veilige presentatie en optimalisatie van onze website, die onze zakelijke belangen dient en voldoet aan uw verwachtingen.

 

Duur van de opslag en routinematige verwijdering van persoonsgegevens

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of indien dit is voorzien in wet- of regelgeving. Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd of geblokkeerd zodra dit doel is weggevallen of is bereikt. In het geval van blokkering vindt de verwijdering plaats zodra er geen wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijnen zijn die hiermee in tegenspraak zijn. Er is geen reden om aan te nemen dat verwijdering uw gerechtvaardigde belangen in gevaar brengt en dat verwijdering onevenredig hoge kosten met zich meebrengt vanwege het speciale type opslag.

 

Verzameling van algemene gegevens en informatie, zogenaamde logbestanden

Onze webshoppagina registreert een aantal algemene gegevens en informatie op basis van artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG, die tijdelijk in logbestanden van een server worden opgeslagen. In het kader van een automatisch logboek van het verwerkende computersysteem wordt een logbestand aangemaakt. Het volgende kan worden geregistreerd:

 

 • Toegang tot de website (datum, tijdstip en frequentie)
 • Hoe u op de website terecht bent gekomen (vorige pagina, hyperlink enz.)
 • Hoeveelheid verzonden gegevens
 • Welke browser en welke browserversie u gebruikt
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt
 • Welke internetprovider u gebruikt
 • Uw IP-adres dat uw internetprovider aan uw computer toewijst wanneer u verbinding maakt met het internet

 

Het verzamelen en opslaan van deze gegevens is noodzakelijk voor de werking van de website, om de functionaliteit van de website te waarborgen en de inhoud van onze website correct te kunnen aanbieden. Daarnaast dienen de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van de IT-systemen van Shopware te waarborgen. Daarom worden de gegevens uit technische overwegingen maximaal 7 dagen bewaard.

 

Deze gegevens worden gebruikt voor reclamedoeleinden, voor marktonderzoek en om onze diensten op de vraag af te stemmen, door gebruikersprofielen met pseudoniemen aan te maken en te evalueren, echter enkel indien u geen gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen dit gebruik van uw gegevens (zie informatie over het recht van bezwaar onder “Uw rechten”).

 

Verzenden van informatie over ons aanbod, speciale acties en ander nieuws, bijv. nieuwsbrieven

Wij gebruiken uw gegevens voor de verzending van door u aangevraagde informatie over ons aanbod en andere acties door ons naar het door u opgegeven e-mailadres. De toestemming voor verzending wordt verkregen op grond van artikel 6, lid 1, sub a) en artikel 7 van de AVG en artikel 7, lid 3 van de UWG (Duitse wet inzake oneerlijke concurrentie).

a) Inschrijving voor de nieuwsbrief op onze website

Op onze website hebt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor een gratis nieuwsbrief. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens van het invoerscherm naar ons systeem verzonden, d.w.z. minimaal uw e-mailadres.
De aanmelding vindt plaats via de zogenaamde double opt-in-procedure. Na aanmelding ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig, zodat niemand met andere e-mailadressen kan inloggen. Tijdens het aanmeldproces wordt uw toestemming gevraagd voor de verwerking van de gegevens en wordt verwezen naar dit privacybeleid.

b) Verzending als gevolg van de verkoop van producten en diensten

Als u producten of diensten bestelt op onze website, kunnen wij u ook zonder uw toestemming informatie over eigen soortgelijke producten, wijzigingen en diensten naar het door u opgegeven e-mailadres sturen.

c) Verzending per post

Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u informatie per post te sturen over onze aanbiedingen en acties.

Voor bepaalde informatieve berichten die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst en de werking van onze website, bijvoorbeeld voor een service (zoals aanmeldbevestiging, klantenservice-informatie) of een in rekening te brengen pakket, zoals orderbevestiging, contractdocumenten, betalingsverwerking, kunt u zich niet afmelden. Deze berichten worden verzonden naar de contactgegevens die u hebt opgegeven.

Verwerking van persoonsgegevens bij contact, registratie of gastbestelling

a) Contact

Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens op basis van artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG opgeslagen in ons systeem om uw vragen te beantwoorden. Het contact wordt geregistreerd om het in overeenstemming met de wettelijke vereisten te kunnen aantonen. In het kader van het contactformulier wordt uw toestemming gevraagd voor de verwerking van de gegevens en wordt er verwezen naar dit privacybeleid.

b) Registratie

Op onze webshoppagina bieden wij u de mogelijkheid om u te registreren door uw persoonsgegevens in te voeren. De gegevens worden in een invoerscherm ingevoerd, naar ons systeem verzonden en opgeslagen. De registratie dient voor de uitvoering van een overeenkomst of de uitvoering van precontractuele maatregelen en is daarmee gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG.

Afhankelijk van het individuele geval hebben wij voor het sluiten en afwikkelen van overeenkomsten contactgegevens nodig zoals naam, aflever- en factuuradres en e-mailadres, evenals informatie over de betalingswijze die u hebt gekozen. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om onze klantendatabase te onderhouden, zodat daar alleen relevante gegevens worden opgeslagen. Om typefouten te voorkomen en ervoor te zorgen dat de door u bestelde artikelen u bereiken, controleren wij bij het invoeren de volledigheid en juistheid van uw adres.

c) Overige

Op basis van artikel 6, lid 1, sub c) en f) van de AVG gebruiken en bewaren wij uw persoonsgegevens en technische informatie voor zover dit nodig is om misbruik of ander illegaal gedrag op onze website te voorkomen of te vervolgen, bijvoorbeeld om de gegevensbeveiliging te handhaven in het geval van aanvallen op het IT-systeem van Shopware. Dit gebeurt ook voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een ambtelijk of gerechtelijk bevel, en voor de uitoefening van onze rechten en vorderingen alsmede voor juridische verdediging.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Bij het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden (belastingadviseurs, logistieke dienstverleners, directe leveranciers), of voor interne verwerking, besteden wij altijd aandacht aan het hoogst mogelijke beveiligingsniveau. Daarom worden uw gegevens alleen doorgegeven aan door ons geselecteerde en contractueel gebonden dienstverleners en partnerbedrijven. Bovendien worden uw gegevens door ons alleen doorgegeven aan instanties binnen de Europese Economische Ruimte die daarom zijn onderworpen aan de strenge EU-wetgeving inzake gegevensbescherming of die verplicht zijn een passend beschermingsniveau te handhaven.

a) Doorgifte binnen verbonden ondernemingen overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG

Wij geven uw persoonsgegevens voor het afsluiten en afwikkelen van overeenkomsten over aanbiedingen op onze website door aan verbonden ondernemingen in Duitsland voor opslag in centrale databases en voor interne boekhoudkundige doeleinden.

b) Inzage door dienstverlenende bedrijven overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub b) en f) van de AVG

Zowel voor de werking als voor de optimalisatie van onze website en technische oplevering is Shopware voor ons werkzaam, bijvoorbeeld voor IT-diensten of de hosting binnen onze website. Shopware mag zonder onze toestemming geen toegang krijgen tot ons systeem. Indien dit om technische redenen noodzakelijk is, zijn zij verplicht artikel 6, lid 1, sub b) en f) van de AVG strikt na te leven.

In tegenstelling tot de orderverwerking geven wij in de volgende gevallen gegevens door aan derden voor eigen gebruik ten behoeve van de contractafhandeling:

 

 •  Bij de levering van goederen aan logistieke bedrijven en de postdienstverlener die in de bestelling wordt vermeld.

c) Doorgifte aan andere derden overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub c) en f) van de AVG

Wij zullen uw gegevens binnen het kader van bestaande wetgeving op het gebied van gegevensbescherming doorgeven aan derden of overheidsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een ambtelijk of gerechtelijk bevel, of als wij daartoe gerechtigd zijn, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is voor de vervolging van strafbare feiten of voor de uitoefening en handhaving van onze rechten en aanspraken.

Uw rechten

De aangevraagde informatie zal onmiddellijk, uiterlijk binnen één maand na de aanvraag, beschikbaar worden gesteld.
U hebt recht op informatie over uw persoonsgegevens, op inzage in uw gegevens, op correctie of op verwijdering ervan.
In geval van een gerechtvaardigde klacht kunt u contact opnemen met het onafhankelijke centrum voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein:

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz

Holstenstraße 98

D-24103 Kiel

Postadres:
Postfach 71 16
D-24171 Kiel

Telefoon: +49 (0)431 988-1200
Fax: +49 (0)431 988-1223

E-mail: mail@datenschutzzentrum.de

Links naar websites van andere bedrijven

Onze website kan links bevatten naar websites van andere bedrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de voorzorgsmaatregelen ten aanzien van gegevensbescherming op externe websites die u via deze links kunt bezoeken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Om ervoor te zorgen dat ons privacybeleid altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten, behouden wij ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook in het geval dat het privacybeleid moet worden aangepast als gevolg van een nieuw of herzien aanbod of nieuwe of herziene diensten.

Functionaris voor gegevensbescherming


Ulrika Geiselberger
Ginsterweg 4a
D-23795 Bad Segeberg
Tel.: +49 (0)4551-956730
u.geiselberger@gvb-gelimed.de

Versie: mei 2018

 

Viewed